Sänkt skatt för pensionärer i höstens budget

20230905     För att underlätta för Sveriges pensionärer att få ekonomin att gå ihop kommer sänkt skatt för pensionärer att vara en av de prioriteringar regeringen och Sverigedemokraterna gör i budgeten.  Det skriver finansminister Elisabeth Svantesson (M) och de ekonomisk-politiska talespersonerna Oscar Sjöstedt (SD), Hans Eklind (KD) och Cecilia Rönn (L) på Expressens debattsida.

Inflationen rör sig fortsatt på rekordhöga nivåer och drabbar inte minst pensionärer som nu fått se hur värdet på sparandet minskat, samtidigt som levnadskostnaderna ökat. Att bekämpa inflationen är fortsatt vårt främsta fokus i den ekonomiska politiken. Det ställer krav på återhållsamhet. Men för att underlätta för Sveriges pensionärer att få ekonomin att gå ihop kommer sänkt skatt för pensionärer att vara en av de prioriteringar regeringen och Sverigedemokraterna gör i budgeten.

Inflationen orsakar stora problem för hushållen – ökade kostnader gröper ur hushållskassorna och innebär att vanliga löntagare får se sina reallöner minska i rask takt. Samtidigt slår den hårt mot pensionärernas ekonomi. Om inflationen inte bekämpas kommer priserna fortsätta att öka, med följden att räntorna blir kvar på högre nivåer en längre tid och hushållskassorna gröps ur ytterligare, samtidigt som ekonomin tar stor skada. I den ekonomiska politiken är regeringens och Sverigedemokraternas främsta fokus därför fortsatt att bekämpa inflationen. Budgeten som presenteras inom kort kommer att vara återhållsam, vilket ställer höga krav på att prioritera vilka reformer som ska göras och att finansiera alla större reformer.

En viktig prioritering våra partier gör är att stötta de hushåll som drabbas hårdast av den höga inflationen. Det handlar bland annat om barnfamiljer med små marginaler – i budgeten kommer vi att förlänga det höjda bostadsbidraget för dem. Men det handlar också om pensionärer som nu fått se sitt sparande minska kraftigt i värde.

Nyligen berättade vi att 57:orna, som hamnat i kläm när pensionsåldern höjdes, kommer att kompenseras för den uteblivna skattesänkning de drabbas av under året. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta ca 110 000 personer. Det är ett viktigt besked till de som med rätta känt ilska och besvikelse efter ett politiskt misstag.

Dagens besked är att vi också kommer att föreslå sänkt skatt för alla pensionärer med sammanlagt två miljarder kronor. Förslaget innebär att det förhöjda grundavdraget höjs på motsvarande sätt som jobbskatteavdraget. Sammantaget med den indexering av grundavdraget som görs årligen innebär detta att en pensionär med en pension på 25 000 kr i månaden får 3 400 kronor mer i plånboken varje år. Tillsammans med det jobbskatteavdrag vi presenterat gör detta att kommer löna sig bättre både att arbeta och att ha arbetat i och med budgeten nästa år.

En viktig del i Tidöavtalet är att stärka pensionärernas ekonomi. Det har hittills bl.a. skett genom att jobbskatteavdraget för äldre har förstärkts. Pensionerna har också stärkts på grund av den automatiska uppräkningen – inte minst för de ekonomiskt svagaste pensionärsgrupperna.

I budgeten för 2024 fortsätter nu arbetet med att stärka pensionärers ekonomi. 57:orna kompenseras som sig bör och skatten sänks samtidigt för alla pensionärer. Det är inte mer än rättvist gentemot de pensionärer som varit med och byggt Sverige under många år.