Fler seniorer i politiken och arbetslivet önskas

20211006 Var femte invånare i Sverige har fyllt 65 år och var fjärde väljare är 65+. Detta borde avspeglas mycket tydligare i partiets samtliga beslutande organ. Det bör inte fortsätta som nu. I riksdagen var, efter senaste valet bara 1,7 procent av ledamöterna seniorer. Seniorers frånvaro i riksdagen är en symbol för ålderism. En stor grupp ställs utanför och betraktas som oviktig. Detta gäller för samtliga riksdagspartier.
Dagens 70-åringar har samma hälsostatus som 50-åringar hade på 70-talet. Sveriges 70-åringar har numera bättre blodtryck, kondition, fysisk förmåga och intellektuell kapacitet än tidigare 70-åringar. Depressioner och åldersrelaterad demens minskar stadigt.

Trots detta breder ålderism (fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder) och åldersdiskriminering (ett hot mot möjligheten att tillvarata årsrika som resurs) ut sig. I Sverige värderas sällan ålder och erfarenhet, utan tvärtom.

Forskning visar, att äldre med erfarenhet är bättre på att se helheter, analysera och fatta beslut i svåra frågor samt att lösa konflikter.
I Sverige biter sig Iångtidsarbetslösheten fast och de som är över 55 drabbas hårdast. Ålderismen i arbetslivet är utbredd och redan vid 40 börjar arbetsgivarens intresse för arbetssökande att minska. Det är värre för kvinnor än för män. Antalet Iångtidsarbetslösa är 4 ggr högre i åldersgruppen 55-64 än i 18-24. Det är en dålig utveckling som drabbar oss alla.

En internationell jämförelse visar att Sverige är sämre än andra länder på att ta vara på äldre människors livserfarenhet och förvärvade förmåga att förstå, hantera och besluta i komplicerade frågor och situationer. Till detta kommer stor yrkesskicklighet inom olika områden. Seniorer har dessutom följt samhällsutvecklingen i ett långt perspektiv och kan dra slutsatser utifrån detta som kan appliceras på dagens frågor. Det är resursslöseri att inte ta tillvara detta.

Låt Moderaterna bli det parti som går före och flyttar frågor om seniorer och seniorers representation från hÖgtidstalen till konkret handling. Ett parti som har en tydlig representation av seniorer i samtliga beslutande organ.

Moderaterna behöver fler företrädare som fÖrmår vinna väljare och val. Det kräver att rekryteringsbasen breddas. Den stora andel av befolkningen som är seniorer utgör även en viktig rekryteringsbas för aktiva medlemmar i partiet. Presumtiva väljare ser gärna att man representeras av likatänkande och att inte det segment man själv tiIIhör negligeras av partiet. Valberedningar och nomineringskommitteer bör aktivt ta med detta i sitt arbete.

Moderaterna ska vara det parti som attraherar den stora del av valmannakåren, som är 65+. Moderaterna ska även vara välkomnande till delaktighet och engagemang från seniorer. Äldre kandidater ska känna att man är en viktig del i en valprocess och i att arbeta för Moderaterna och det partiet står för.
Ålderismen och åldersdiskriminering är utbredd både i arbetslivet och i de politiska församlingarna. Detta vill Moderata seniorer se en förändring av och med utgångspunkt från ovanstående uppmana

att arbeta fÖr att få personer fyllda 65 år på valbar plats på alla listor i valet 2022,
att arbeta för att det finns äldre personer med erfarenhet i alla typer av regionala och lokala nämnder/styrelser och särskilt där frågor som rÖr äldre handhas,
att i olika sammanhang lyfta problemet med ålderism och åldersdiskriminering,
att på Iämpliga sätt arbeta för attitydförändringar hos arbetsgivare och då särskilt för åldersgruppen 55-64, samt

Margareta Pålsson Ordförande Moderata Seniorer
Skrivelsen är ett stämmobeslut från september 2021