Att arbeta inom äldreomsorgen måste vara förenat med status för såväl undersköterskor, sjuksköterskor och läkare

20210808 Tiden är mogen för kommunalt anställda läkare där hembesök kan ske under
dygnets alla timmar, av alla professioner i arbetslaget. Det borde vara en
självklarhet med kontinuitet och bemanning av personal, liksom kravet för en
anställning inom äldreomsorgen borde vara en grundmedicinsk och geriatrisk
utbildning. Att regelbunden kompetensutvecklingen sker är självskrivet.
Coronakommisionens delbetänkande ”Äldreomsorgen under pandemin” SOU
2020:80 belyser brister som väcker både vrede och sorg. Det är sorgligt att det
skulle behövas en pandemi för att öppna dörrarna och behoven inom
äldreomsorgen.
Ädelreformen, som infördes 1992 innebar att kommunerna fick ansvar för
sjukvård. I dag, snart 30 år senare finns betydligt färre vårdplatser på
sjukhusen, teknisk avancerad sjukvård utförs hemma hos den sjuke där och
med närståendes delaktighet. Att respektera en människas önskan om att få
vård och sitt avslut i hemmet, kanske i kretsen av närstående innebär
delaktighet och inflytande över sin egna värdighet och vård.
Alla döende ska självklart ha rätten till lika vård och oavsett i vilken fas av livet
som man befinner sig i ska man ha rätten att bli respekterad och lyssnad till. I
god och nära vård är kompetent och lyhörd personal en självklarhet.
I samma ögonblick som en person har fått beskedet att ha drabbats av en
livshotande sjukdom förändras hela dennes livssituation. Då följer tiden när
man ska leva med sin livshotande sjukdom, från att man har fått sitt besked
fram till den allra sista tiden. Det är en period som inte bara drabbar den sjuke
utan livssituationen förändras för hela den sjukes anhöriga och familj.
En av de viktigaste delarna i god vård är att lindra symtom som inkluderar såväl
fysiska, psykiska och existentiella behov. Om det brister i någon av dessa delar
kan det hindra möjligheten att få sinnesro och god livskvalitet.
”Jag är inte rädd för att dö, men det är smärtan som jag är rädd för ”.
Brist på kompetens och kunskap skapar rädsla och osäkerhet. I god och nära
vård finns det personal som är lyhörd och som tålmodigt kan kommunicera
både verbalt och icke verbalt vilket minskar risken för onödiga missförstånd.
Att avsätta tid och att kunna planera ger ökad trygghet både för den som är
sjuk och dess närstående. Att arbetsgemenskapen är god och fungerande
gynnar alla involverade.
Närståendes stöd ser olika ut och beror på personligheter, kulturer, bakgrund
och erfarenheter. Värderingar som gör att man har olika sätt att tänka, se, höra
och tolka livet och omvärlden. Förmågan att aktivt kunna lyssna in utan att
värdera är en viktig del i god vård.
För god och nära vård bör arbetslag bestå av flera olika yrkeskategorier såsom
distriktssköterska, sjuksköterska, läkare, omvårdspersonal, arbetsterapeut,
sjukgymnast, kurator, diakon osv. Det borde vara självklart att alla de olika
professionerna i ett arbetslag kan göra hembesök under dygnets alla timmar
och tiden är mogen för kommunalt anställda läkare.
En person som är dödssjuk och som önskar avsluta sina sista dagar i hemmet
ska inte behöva åka fram och tillbaka mellan bostad och sjukhus för att riskera
att dö på en transportvagn. Den sjuke och dess närstående ska känna trygghet i
att det i en god och nära vård finns ett fungerande arbetslag också finns till
hands dygnets alla timmar.
Helene Torvaldsdotter Dehring
Ordförande Moderata Seniorer i Värmland