Äldrefridsbrott – nytt skydd för äldre

20231022     Partistämman ställer sig positiv till Moderata seniorers motion

ATT INFÖRA ETT NYTT ÄLDREFRIDSBROTT

 I skuggan av alla skjutningar ser vi flera exempel på brottslighet som riktas mot äldre personer. Bland annat sker detta genom att okända personer tränger in i bostaden för att stjäla pengar eller värdesaker eller att omsorgstagare saknar ägodelar efter hemtjänstens besök.Telefonbedrägerierna har ökat kraftigt i antal. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet har 17 procent – eller var sjätte person – i ålderskategorin 65–84 år eller äldre blivit utsatta för brott under det föregående året.

 I Sverige skall alla människor kunna känna sig trygga, inte minst de som är äldre. Moderaterna har lovat lagändringar som förhoppningsvis kommer att vända den dystra utvecklingen. Moderata Seniorer vill nu se ett snabbt genomförande av följande reformer:

ETT NYTT ”ÄLDREFRIDSBROTT”

Vi vill att skyddet för äldre skall stärkas genom införande av en ny brottsrubricering – ”äldrefridsbrott”. Konkret handlar det om en ny typ av straffskärpningsregel, som träffar alla typer av brott där brottsoffret är en äldre person. En sådan regel skulle innebära en avsevärd straffskärpning för brott, där en äldre person är brottsoffer. Skärpningen skall inte bara öka i proportion till brottets art utan också till brottsoffrets ålder.

En viktig del av arbetet för att utreda bedrägeribrott mot äldre utförs av den så kallade Circa-gruppen, polisens specialgrupp som utreder seriebrottslighet mot äldre. Vi vill ge Circa-gruppen ökade resurser för att kunna hänga med i den utsträckning som brottsutvecklingen kräver.

EN NATIONELL SATSNING FÖR ATT UTREDA BEDRÄGERIBROTT OCH ANNAN BROTTSLIGHET MOT ÄLDRE

EN STÖDLINJE FÖR ÄLDRE BROTTSOFFER

Det finns idag vissa ideella stödlinjer som bistår äldre som utsatts för brott. I länder som Norge, Storbritannien och Australien har staten tagit ett ansvar för att ge brottsutsatta äldre stöd med praktisk rådgivning och information, bland annat om rättsprocessen och om vilka myndigheter den hjälpsökande kan kontakta. Vi vill pröva om en liknande statlig stödlinje kan införas i Sverige.

UTÖKAD RÄTT TILL MÅLSÄGANDEBITRÄDE FÖR ÄLDRE BROTTSOFFER

I dag är det inte självklart att äldre som utsätts för brott får ett 13målsägandebiträde. Moderaterna vill att samma regler skall gälla för 14 äldre som tillexempel för brottsoffer som utsatts för ett sexualbrott. Detta innebär att om en förundersökning har inletts eller återupptagits, skall ett målsägandebiträde förordnas för den som har fyllt 67 år, oavsett vilket brott misstanken avser, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde.

Moderata Seniorer föreslår partistämman besluta

  1. att  ett så kallat äldrefridsbrott införs i brottsbalken,
  2. att  en nationell satsning görs snarast för att utreda bedrägeribrott och annan brottslighet mot äldre,
  3. att  möjligheten att införa en så kallad stödlinje för äldre brottsoffer prövas samt
  4. att  en utökad rätt till målsägandebiträde för äldre brottsoffer införs.