Alliansen skötte äldreomsorgen bättre – debattartikel i Uppsala Nya Tidning

20210820 Sedan utvärderingen av Uppsala kommuns hantering av äldre under pandemin slutfördes i våras har styrande politiker försökt skjuta över ansvaret för brister i äldreomsorgen till tidigare styren genom att påstå att äldreomsorgen varit eftersatt i årtionden. Detta är inte korrekt.

Försämringen i äldreomsorgen började år 2015. Hösten 2014 tog Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet över styrningen av Uppsala. Kommunfullmäktige hade redan antagit alliansens budget för 2015 före valet, men den revs upp och en ny budget antogs i december 2014. Alliansens beslutade ram för äldreomsorgen sänktes med 14%.

Äldreomsorgen i Uppsala är det området som har utsatts för i särklass största besparingen av nuvarande styret bestående av Socialdemokrater, Liberaler och Miljöpartister.

Sveriges kommuner och regioner levererar statistik över kommunernas ekonomi varje år. SKR jämför kommunernas kostnader och väger då in flera variabler, bland andra åldersstruktur, ohälsa, andel födda utanför Norden och merkostnader för äldre i glesbygd. Det är med andra ord en gedigen analys som görs. En negativ avvikelse visar att mindre resurser har lagts på äldreomsorgen än det statistiskt beräknade behovet. För 2020 har differensen ökat till -53 mnkr.

Moderaterna har och har haft en hög ambitionsnivå. De borgerliga partierna i Uppsala byggde ut äldreomsorgen under åren 2006 till 2014 när köerna till vårdboende var långa. Köerna försvann. Vi satsade på kompetenshöjning av personalen med ett särskilt program för cheferna. Idag finns nästan inga spår av utbildningsinsatserna kvar och det är just kompetensnivån hos personalen som kritiserats i årets granskningar.

Under det senaste året har granskning konstaterat att alla anställda inte tagit till sig instruktionerna för hygienrutiner, fast god hygien är avgörande för att hindra smittspridning, vare sig det är frågan om pandemier eller vanliga förkylningar. Vår uppfattning är att kommunen inte har säkerställt att medarbetarnas språkkunskaper varit tillräckliga. Det är också uppenbart att det finns för många timanställda. De får inte alltid del av internutbildning och information från arbetsgivaren. För många timanställda för med sig att kontinuiteten och kompetensnivån blir haltande, särskilt inom hemtjänsten där många omsorgstagare möter alldeles för många nya ansikten varje vecka.

Erfarenheten visar att de stora utbildningsinsatserna som det borgerliga styret genomförde hade god effekt för kvaliteten på äldreomsorgen. Vi moderater vill gå vidare. Undersköterskor skall ges möjlighet att vidareutbilda sig till specialundersköterskor med fokus på äldrevård och demensvård. Vi vill öka den medicinska kompetensen genom mer läkartid och fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Det finns inget försvar för att en gammal sjuk människa skall ha sämre tillgång till läkare än andra. Pengar för dessa insatser finns i Moderaternas budget på nationell nivå. Vi stödjer givetvis också utvecklingsprogrammet som äldrenämnden nu påbörjat med hjälp av ett statsbidrag.

Behovet av förbättringar inom äldreomsorgen har aldrig varit så uppenbart som nu. Vi Moderater är beredda att se över hela området för att identifiera bristerna, att göra nödvändiga prioriteringar för att säkerställa kvaliteten. Ett område som vi förgäves försökt förbättra under senaste året, är att se till människors behov av gemenskap och meningsfull tillvaro. Att bryta äldres ofrivilliga ensamhet efter månader av isolering kommer at kräva en hel del insatser. Vi tror att en kraftigt ökad samverkan med civilsamhället behövs.

Vi tror på viljan att erbjuda god vård både inom kommunens egenregi och inom de fristående vårdföretagen. De fristående måste ges samma möjligheter som de kommunala då de väljs av många äldre. Idag har de kommunala vårdboenden bättre ekonomiska villkor. Vi vet att det finns politiker till vänster som påstår motsatsen och vill avskaffa privatdriven vård, men då jämför de bara en del av ersättningen. Med en heltäckande bild av ekonomin påstår vi att den kommunalt drivna omsorgen är dyrare. Trots detta är några av våra fristående boenden de mest eftersökta och får allra högsta betyg av de boende.

Moderaternas syn är att välfärden skall präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Den skall finnas tillgänglig för alla som behöver den. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder och alla skall få åldras med värdighet och trygghet.

Cecilia Forss (M)
Anna-Karin Westerlund (M)
Ulf Stjernefeldt (M)
Moderaterna i äldrenämnden i Uppsala kommun